Regulamin Sprzedaży Premiowej „Programu lojalnościowego Pokusa”

1. Nazwa podmiotu organizującego Sprzedaż Premiową.
Organizatorem Sprzedaży premiowej [dalej: Promocja] pod nazwą „Programu lojalnościowego Pokusa”  jest  NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Sygneczów 1 , 32 – 020 Wieliczka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa pod numerem KRS 0000324298.

2. Zasięg geograficzny Promocji.
Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Promocji.
Czas trwania Promocji obejmujący termin przyjmowania zgłoszeń oraz obsługi ewentualnych reklamacji dni: od 01.04.2015 r. do odwołania Promocji.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów w Promocji.
4.1. Sprzedaż produktów, których wymiana uprawnia do wzięcia udziału w Promocji, trwa od 01.04.2015 r. do odwołania Promocji.
4.2. Zgłoszenia do Promocji przyjmowane są od godziny 0:00:01 dnia 01.04.2015 r. do terminu zakończenia Promocji ogłoszonego przez Organizatora, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

5. Uczestnicy Promocji.
5.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych w Polsce [dalej: Uczestnicy], z wyjątkiem członków organów zarządzających, pracowników i współpracowników oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora oraz spółki Nikos Sp. z o.o. Sp. k.
5.2. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji.
5.3 Uczestnikiem promocji może być osoba należąca do Klubu Hodowców Pokusa oraz Klubu Ambasadorów marki Pokusa.

6. Zasady prowadzenia Promocji.
6.1. Warunkiem udziału w Promocji jest:
6.1.1. dokonanie zakupu dowolnego produktu marki Pokusa premiowanego punktami Programu Lojalnościowego w sklepie Pokusa (www.sklep.pokusa.org) oraz pokrycie kosztów wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6.1.2. zebranie odpowiedniej liczby punktów, których suma podlega wymianie na określoną przez tą sumę nagrodę , wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Promocji.
6.1.3. zachowanie, wskazanego w pkt 4.2., terminu .
6.1.4 złożenie zapytania o dostępność nagrody na stanie magazynowym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pokusa@pokusa.org *ilość produktów w promocji ograniczona .
6.1.5 przesłanie odpowiedniej sumy punktów wraz z formularzem kontaktowym na adres spółki:
NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka,

7. Nagrody i termin ich wydawania.
7.1. Organizator przewiduje w Promocji nagrody w postaci akcesoriów oraz produktów marki.
7.2. Odbiór nagród odbywa się poprzez otrzymanie od Organizatora specjalnego kodu zniżkowego na wybraną w formularzu nagrodę, do wykorzystania w sklepie Pokusa tylko na tą nagrodę.
7.3 Odbiór nagrody odbywa się poprzez dokonanie zakupu nagrody z kodem zniżkowym w sklepie Pokusa oraz opłacenie kosztów wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem wysyłek.
7.4 Osoba należąca do Klubu Hodowców Pokusa lub Klubu Ambasadorów marki Pokusa może wymienić punkty na nagrody na zakup produktów, wymiana Voucherów o określonej wartości odbywa się w sklepie Pokusa.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
8.1. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Promocji i jej realizacji od dnia 01.04.2015 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu Promocji. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego – data nadania.
8.2. Powyższe postanowienia nie uchybiają ani nie ograniczają uprawnień Uczestników Promocji jakie przysługują im względem sprzedawcy z tytułu umowy kupna sprzedaży.
8.3. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora – Nikos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Sygneczów 1 , 32 – 020 Wieliczka. Reklamacja winna zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację (adres e-mail, imię, nazwisko, dokładny adres i  numer telefonu kontaktowego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania reklamacyjnego.
8.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi  10 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
8.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą listownie na adres podany w reklamacji lub emailem.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. W materiałach promocyjnych i informacyjnych dostępnych w miejscach sprzedaży towarów promocyjnych prezentowany jest jedynie wyciąg z niniejszego Regulaminu, określający zasady udziału w Promocji.
9.2. Biorąc udział w Promocji „Program lojalnościowy Pokusa” jej Uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Promocji w szczególności w celu wygenerowania nagród. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Promocji „Program lojalnościowy” jest Nikos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Sygneczów 1 32 – 020 Wieliczka. Uczestnicy mają prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo żądania ich zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla otrzymania nagród w Promocji.
9.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.