Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

Akceptacja przedstawionej poniżej Polityki prywatności  oraz Polityki Cookies platformy internetowej pokusa.org , której administratorem jest NIKOS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  (zwanej dalej „Serwisem”) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w procesie Rejestracji, przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Sklepu.

Administrator danych:

1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728
2. Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: sklep@pokusa.org, telefon: 609 812 987

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych
1. Dane pobierane są i przetwarzane w celu stworzenia indywidualnych kont w serwisie  (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
2. Serwis może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj.własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych:

 • wyłącznie w momencie gdy Klient wyraził na to zgodę poprzez zapisanie adresu do Newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@pokusa.org (w tytule wiadomości „Rezygnacja z newslettera pokusa.org”)
 • Chęć otrzymywania newslettera zgłaszana jest podczas rejestracji Konta w serwisie
 • Zgodna na otrzymywanie newslettera wyrażana jest w momencie potwierdzenia adresu email, przesłanego wiadomością email.

3. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności serwisu dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ).
4. W innych przypadkach, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu.

Obowiązek podania danych osobowych

1. Przeszkodą do prawidłowej rejestracji może być brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

Informacje o odbiorcach danych osobowych Klientów
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach marketingowych, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji wysyłki newslettera, do osób które wyraziły na to zgodę
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez serwis przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika.
2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez serwis prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
3. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie przetwarzania danych

1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności Klienta.

Prawa Klientów, których dane są pozyskiwane i przechowywane
1. Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma(wynikające z RODO):

 • pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)
 • prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:
  – prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)
 • prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:
  – są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
  – przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji
  – dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany
 • Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu.

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych
Klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika sklepu jeśli

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email: kontakt@pokusa.org.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka odnosi się do przechowywania i dostępu do informacji o Użytkowniku na jego urządzeniach za pomocą plików Cookies. Służą one do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora danych.

 

Definicje:

 

 • Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Pliki cookies – małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.
 • Serwis – to strona internetowa, na której Administrator prowadzi serwis internetowy www.sklep.pokusa.org
 • Urządzenie – to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i korzysta z jego funkcji.
 • Użytkownik – podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa. Z Użytkownikiem może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

 1. Pliki cookie używane przez witrynę
 1. Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Służą one do zidentyfikowania oprogramowania, jakie jest wykorzystywane przez Użytkownika i dostosowania Serwisu indywidualnie do preferencji Użytkownika. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj informacje o nazwie domeny przychodzącej, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Przez Pliki Cookies nie jest możliwe przedostanie się złośliwego oprogramowania lub wirusów.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki Cookies:
 • Stałe
  Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
 • Sesyjne
  Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
 • Mechanizm plików Cookies stałych i sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych a także innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik serwisu może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego Urządzenia, nie pozbawi go to możliwości korzystania z serwisu, poza jego funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 1. Cele wykorzystywania plików Cookies

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
Konfiguracja serwisu

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 4. zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika;
 5. zapamiętywania odwiedzanych stron w serwisie w celu rekomendacji oferty;
 6. rozmiaru czcionki czy wyglądu strony

Uwierzytelniania i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 1. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. utrzymania poprawnej konfiguracji ustawień i funkcji serwisu, dzięki czemu sesja przeglądarki jest weryfikowana pod względem autentyczności
 3. optymalizacji usług świadczonych przez Administratora

Prawidłowego funkcjonowania strony serwisu

 1. dostosowania i optymalizacji zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika, dzięki czemu strona wyświetlana jest odpowiednio i dopasowana jest do potrzeb użytkownika
 2. weryfikacji źródeł przekierowań użutkownika na strony serwisu

Zapamiętania lokalizacji

 1. konfiguracji wybranych funkcji serwisu, dzięki którym możliwe jest dostosowanie informacji na stronie z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika

Analizy i statystyk

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych

 1. zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Administratora jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Administratora.

Zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności działania serwisu

 

 

 • Cookies zewnętrzne
  Administrator serwisu wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

 1. Zbierania i wykorzystywania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  – Facebook Pixel (administrator cookies: Facebook z siedzibą w Irlandii)
 2. Prezentowania reklam dostosowanych do użytkownika z wykorzystaniem narzędzia Google AdWords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

 

 

 • Warunki przechowywania i uzyskania dostępu przez pliki Cookies

 

Użytkownik serwisu może samodzielnie i w każdym momencie określić warunki przechowywania i uzyskiwania przez pliki Cookies dostępu do urządzenia użytkownika. Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu. Instrukcje i informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) używanej przez użytkownika.

 

 • Zarządzanie plikami Cookies

 

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

 

 •  

 

 

 

 • Linki do innych stron oraz serwisów zewnętrznych

 

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Administrator  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

 

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.