Umowa Basia Nieścioruk

UMOWA

zawarta w dniu …………………… r. w Sygneczowie, pomiędzy: NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Wieliczce Sygneczów 1, kod pocztowy 32-020, NIP 6020094728, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogusława Kochańczyka zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

Panią/Panem ………….zamieszkałą/ym w, przy ulicy……………., legitymującą/ym się dowodem osobistym ……………, PESEL……………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:
§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania recenzji produktów marki Pokusa na potrzeby firmy NIKOS.

§ 2.

1. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania na adres Wykonawcy produktów niezbędnych do wykonania recenzji produktów. Za produkt rozumie się produkt Atlantic Salmon Oil, produkt zostanie dostarczony do Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania recenzji wraz z opisem zastosowania i składem produktu, z ukazaniem fotorelacji lub filmem reakcji na podanie produktu oraz możliwych efektów stosowania jeśli są one możliwe do określenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania recenzji do zatwierdzenia przed publikacją do koordynatora projektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania produktów. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o otrzymaniu produktów w dniu ich otrzymania.

4. Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące produktu i jego zastosowania.

5. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do opublikowania zaakceptowanej przez Zamawiającego recenzji uzupełnionej właściwymi fotografiami na swojej stronie internetowej/blogu lub jeśli Wykonawca nie posiada stosownej strony, na swoim profilu Facebook lub przesłana (wraz ze zdjęciami) do koordynatora Naboru, który zamieści opis na profilu Facebook Pokusa. Jeśli wykonawca posiada profil na platformie Facebook, powinien także tam opublikować odnośnik do recenzji.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania uwag dotyczących opisanych właściwości testowanych produktów, kanałów dystrybucji, składu produktów lub innych treści nie związanych z odczuciami Wykonawcy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7. Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia swoich uwag w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej opinii o produkcie. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i skorygowania swojej opinii przed jej upublicznieniem.

8. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Wykonawcy nie wolno publikować i rozpowszechniać nie zaakceptowanych przez Zamawiającego opinii i materiałów związanych z wykonywaną recenzją produktu.

10. Ewentualne negatywne opinie na temat produktów Pokusa powinny być skonsultowane z Zamawiającym oraz w możliwie jak najszerszy sposób wytłumaczone. Wykonawca nie może publikować nieuzasadnionych negatywnych opinii w opisie produktów.

11. Po opublikowaniu recenzji, Zamawiający ma prawo do dowolnego przetwarzania materiałów zawartych we wpisie na własne potrzeby, w tym: umieszczenia na swoim kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIovPMohQC0c2SiavWwM28Q/feed) filmów z podaniem ich autora, oraz zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej www.pokusa.org oraz na profilu Facebook Pokusa.

12. w zamian za wykonanie recenzji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 150 zł netto, płatne do 7 dni od daty opublikowania recenzji, na konto bankowe podane przez Wykonawcę.

§ 3.

1. Recenzja napisana przez Wykonawcę powinna w treści zawierać takie frazy słowne jak:
„Olej z łososia” „Olej z dzikiego łososia” „Olej dla psa/kota”

2. W recenzji powinien znaleźć się odnośnik do strony internetowej Zamawiającego (www.pokusa.org) oraz profilu Facebook ( https://www.facebook.com/pokusapremiumplus/ )

2. Wykonawca oświadcza, że posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

3. Zamawiający ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania umowy oraz do zgłaszania uwag w tym zakresie, a Wykonawca ma obowiązek udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i uwzględniania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj wykonanie zdjęć niezbędnych do wykonania recenzji lub filmów pokazujących zastosowanie produktów, oprogramowania komputerowego, a także innych narzędzi, które będą niezbędne do wykonania recenzji, obciążają w całości Wykonawcę.

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Zamawiający przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

4. Zamawiający może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych.

5. Zamawiający co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Zamawiający może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

6. Niniejsza umowa zawiera poufne dane dotyczące współpracy między jej stronami. Jakiekolwiek publikowanie lub informowanie kogokolwiek o treści zawartej w umowie jest zabronione. Strona udostępniająca treść umowy do wiadomości osób trzecich zapłaci odszkodowanie drugiej stronie w wysokości szkody przez nią poniesionej.

§ 5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy